0

แผนธุรกิจ  เฟอร์นิเจอร์มินิแพ็กเกจ

1.บทสรุปผู้บริหาร

เป็นร้านขายและจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ประกอบขนาดพกพามีโครงการที่จะพัฒนาและขยายกิจการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นได้ โดยการปรับปรุงร้านสาขาที่2 และ การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า  โดยขอสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจำนวน 1,000,000 บาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

วิศัยทัศน์ของกิจการคือมุ่งมั่นพัฒนากิจการให้เป็นศูนย์รวมการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ด้วยราคาต่ำกว่าคู่แข่ง พันธกิจของกิจการคือ มุ่งมั่นพัฒนากิจการให้เป็นศูนย์รวมการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ด้วยราคาต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและขยายเส้นทางการตลาดไปทั่วจังหวัดและทั่งประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่เปิดเฟอร์นิเจอร์สาขา 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553  และเพิ่มยอดขายของกิจการจาก 4 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 ให้เป็น 5 ล้านบาท  5.5 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555-2559 ตามลำดับ

กิจการมีจุดแข็งจากการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และเป็นที่รู้จักของผู้ซื้อ เพราะเริ่มก่อตั้งกิจการมาก่อน  รวมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมาก  ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้ด้วยเงินสดส่งผลให้มีต้นทุนต่ำ  นอกจากนี้ยังมีบริการขายสินค้าออนไลน์ ทำให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้กว้างขวาง  และมีกลุ่มผู้ซื้อสินค้าไปออกสลากจับรางวัลเป็นลูกค้าประจำ  ด้านการแข่งขันในธุรกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างสูง  จากการที่มีผู้จำหน่ายหลายราย  อีกทั้งสินค้าของผู้จำหน่ายแต่ละรายยังมีความแตกต่างกันน้อย  แต่จากการที่อุตสาหกรรมมีการขยายตัวจากปัจจัยบวกทั้งทางด้านจำนวนประชากรและรายได้เฉลี่ยของคนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ยังมีการขยายตัว

จากการที่ร้านเฟอร์นิเจอร์มีส่วนแบ่งตลาดสูงประกอบกับความต้องการเฟอร์นิเจอร์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์การขยายตัว (Growth Strategy) โดยเน้นการเจาะตลาดมากขึ้น (Market Penetration) โดยการขยายร้านสาขาที่ 2 การขายสินค้าออนไลน์  เพื่อเพิ่มพื้นที่แสดงสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกชมและซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ (Cost Leadership) ซึ่งการดำเนินงานให้กิจการมีต้นทุนต่ำจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดซื้อสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เนื่องจากต้นทุนค่าสินค้าเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งทำได้โดยการซื้อสินค้าครั้งละเป็นจำนวนมากและซื้อสินค้าด้วยเงินสด

2.ความเป็นมาของโครงการ

2.1 ประวัติและความเป็นมาของกิจการ

เนื่องจาก ทางผู้ประกอบได้เล็งเห็น การขยายตัวของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แต่การขายเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวยังไม่ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางมากเพียง ผู้ประกอบการเลยจัดกลยุทธ์ทางการขายเพิ่มขึ้น คือเป็นการขายเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถแพ็กส่งขายได้ทั่วประเทศ ผู้ซื้อสินค้าสามารถประกอบสินค้าที่สั่งจากเราได้อย่างง่ายสะดวกสบาย ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และสั่งซื้อได้ง่ายมากขึ้นจากทางเว็บไซด์เพื่อให้การเข้าถึงของผู้ซื้อมีมากขึ้น

2.2 ลักษณะของโครงการ

โครงการที่จะดำเนินการคือ การปรับปรุงร้านสาขา 2 ให้มีพื้นที่สำหรับจัดแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นการขยายกิจการ พร้อมปรับปรุงกิจการเดิมโดยการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการลดลง

2.3 วัตถุประสงค์ของการทำแผนธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ

 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ

กิจการ

 1. เพื่อใช้ประกอบการขอสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงิน

2.4        ขนาดของกิจการปัจจุบัน

การก่อตั้งกิจการในครั้งแรกใช้อาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นที่ตั้งกิจการเดิม ต่อมามีการขยายจำนวนและประเภทสินค้าที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ได้มีการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าและขยายกิจการสาขาที่ 2 เพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบันได้ลงทุนในกิจการไปแล้วรวมประมาณ 6 ล้านบาท  สามารถแยกรายละเอียดการลงทุนได้ดังนี้

 • อาคารพาณิชย์ (สาขา 1)  2 ล้านบาท
 • เงินลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างร้านสาขา 2 มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท
 • โกดังเก็บสินค้า  มูลค่าประมาณ 5 แสนบาท
 • สินค้าคงคลัง  ซึ่งทุกขณะมีสินค้าคงคลังประมาณ 1 ล้านบาท
 • รถยนต์ 2 คัน  มูลค่ารวมประมาณ 1 ล้านบาท

2.5 ประเภทสินค้าที่จำหน่าย

ร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองสาขาจำหน่ายสินค้าแตกต่างกัน ดังนี้

 • สาขา 1 เป็นร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้อัด เหล็ก และวัสดุสังเคราะห์  สินค้าที่สำคัญได้แก่ ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะทำงาน  เตียง ตู้เก็บเอกสาร  โซฟา เก้าอี้
 • สาขา 2   เป็นร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 สำหรับสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น  ที่นอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูที่นอน  มุ้ง  หมอน  เป็นต้น สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาปานกลาง

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ขยายตัวตามไปด้วย และคาดว่าในปี พ.ศ. 2546 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยังมีแนวโน้มขยายตัวตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับผลดีจากมาตรการการกระตุ้นของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงเน้นการขยายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จึงส่งผลให้มีการซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวตามไปด้วย

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

4.1        จุดแข็ง (Strength)

 • เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และเริ่มก่อตั้งกิจการมาก่อนทำให้เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังมีการตั้งสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
 • มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก สามารถจัดซื้อสินค้าได้ด้วยเงินสด ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า ส่งผลให้ราคาสินค้าที่จำหน่ายต่ำกว่าของคู่แข่ง
 • ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน โดยเฉพาะสาขาแรกตั้งอยู่ในตลาด ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกในการซื้อสินค้า
 • มีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปออกสลากจับรางวัลเป็นลูกค้าขาประจำ

4.2 จุดอ่อน (Weakness)

 • การส่งสินค้าให้กับลูกค้ามีเฉพาะช่วงเย็นของแต่ละวัน ทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันท่วงที หากลูกค้ามีความต้องการเร่งด่วน

4.3 โอกาส (Opportunity)

มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ประกอบกับการขยายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน โดยให้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ จูงใจให้มีการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในครัวเรือนขยายตัวตามไปด้วย

4.4   อุปสรรค (Threat)

ธุรกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาสู่ตลาดได้ง่าย เนื่องจากใช้เงินลงทุนต่ำ  ผู้ประกอบการไม่ต้องมีความรู้และความชำนาญพิเศษในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Vision, Mission, Objectives & Goals)

5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำสำหรับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือนในอำเภอบึงบัว  และอำเภอใกล้เคียง

5.2 พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นพัฒนากิจการให้เป็นศูนย์รวมการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือนด้วยราคาต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบึงบัวและอำเภอใกล้เคียง

5.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objectives & Goals)

1)                     ปรับปรุงร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์สาขา 1 ให้เป็นร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถแสดงสินค้ามากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเลือกชมได้อย่างสะดวก  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2546

2)                     พัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านต้นทุน การเก็บรักษาสินค้า  และการจัดซื้อสินค้า  เพื่อรองรับการขยายกิจการและการแข่งขันในอนาคต  ให้แล้วเสร็จภายในปี 2546 ด้วยงบประมาณไม่เกิน 2 แสนบาท

3)                     เพิ่มยอดขายของกิจการจาก 4 ล้านบาทในปี 2545 เป็น  5 ล้านบาท 5.5 ล้านบาทและ 6 ล้านบาทในปี 2553-2559 ตามลำดับ

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และสรุปกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategies)

เนื่องจากร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ประกอบกิจการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้น กลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจจึงเป็นกลยุทธ์เดียวกัน

6.1 กลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

จากการที่ร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์มีส่วนแบ่งตลาดสูงประกอบกับความต้องการเฟอร์นิเจอร์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์การขยายตัว (Growth Strategy)  โดยเน้นการเจาะตลาดมากขึ้น (Market Penetration) โดยการขยายร้านสาขาที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่แสดงสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกชมและซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์  อันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายต่อไป

และจากการที่เฟอร์นิเจอร์ที่ร้านแสงเจริญฯ และคู่แข่งจำหน่ายมีความแตกต่างกันน้อยมาก    ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านใดก็ได้  เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านแสงเจริญฯ  กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ (Cost Leadership)  ซึ่งการดำเนินงานให้กิจการมีต้นทุนต่ำจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดซื้อสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง  เนื่องจากต้นทุนค่าสินค้าเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญที่สุด

6.2 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการของร้านแสงเจริญแบ่งได้เป็น 4 ด้าน  ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจัดการ  กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ดังนี้

 1. กลยุทธ์ด้านการจัดการ ที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
 • การควบคุมและดูแลกิจการ

การควบคุมและดูแลกิจการของร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 2 สาขา มีคุณวราเป็นผู้บริหารหลัก แต่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสาขา โดยให้คุณอรัญญารับผิดชอบดูแลการขายของร้านสาขา 1 ขณะที่คุณวราดูแลการขายของร้านสาขา 2 ส่วนการจัดซื้อสินค้า  การบริหารสินค้าคงคลัง การเงินและบัญชี และการตลาดของทั้งสองสาขามีคุณวราเป็นผู้ควบคุมดูแล

 • กระบวนการตัดสินใจ

การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของกิจการ คุณวราเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และได้มีการปรับกระบวนการตัดสินใจ จากเดิมที่อาศัยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก มาเป็นการตัดสินใจโดยนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาประกอบการตัดสินใจด้วย

 • ระบบข้อมูล

ปัจจุบันได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูล ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ได้รวดเร็วและถูกต้องสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ

 1. กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
 • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  (Target Customer) ลูกค้าเป้าหมายหลักของกิจการคือ ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงบัวและอำเภอใกล้เคียง  สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองคือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปออกสลากจับรางวัล  ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าประจำ  มีปริมาณการซื้อสินค้าจำนวนมากเป็นประจำทุกเดือน
 • การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)  ร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์เป็นศูนย์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในร้านที่มีสินค้าครบถ้วน  และจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอำเภอบึงบัวและอำเภอใกล้เคียง
 • การกำหนดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า  เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า  โดย 1) การขยายร้านสาขาที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่แสดงสินค้าให้ลูกค้าเลือกชมและซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น    และ 2) การแนะนำการดำเนินธุรกิจจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับนำไปออกสลากจับรางวัล  เพื่อสร้างให้มีลูกค้าในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น

ทางด้านราคา  เน้นการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าคู่แข่ง จึงต้องสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนสินค้าขาย

สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมคือ การจัดรายการขายควบและการลดราคาสินค้า  โดยเน้นการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเงินสูง อาทิ ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์

ทางด้านตัวสินค้า  เน้นการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า

3.           กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัดซื้อสินค้า  การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการบุคลากร  และการจำหน่ายสินค้า ดังนี้

 • การจัดซื้อสินค้า

-        เน้นการจัดซื้อสินค้ารูปแบบที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า  ซึ่งต้องทำการสำรวจและสอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมทั้งต้องสำรวจตลาดและคู่แข่งทั้งในอำเภอบึงบัวและอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งสำรวจตลาดในจังหวัดสุโขทัยเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่กำลังอยู่ในความต้องการของตลาดขณะนั้น

-        เน้นการจัดซื้อสินค้าปริมาณมากในแต่ละครั้งเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคากับโรงงานผลิตและซัพพลายเออร์

-                จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการจัดซื้อสินค้าเข้าร้านให้เพียงพอ

-                จัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่เพิ่มขึ้น  โดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า  การจัดส่งสินค้า ราคา และส่วนลด

 • การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลังของกิจการใช้แนวคิดและกลยุทธ์ ดังนี้

-                การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีจำนวนน้อยที่สุดแต่ยังคงมีสินค้าเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า  ระบบการจัดซื้อสินค้าที่นำมาใช้คือ ระบบ Safety Stock ซึ่งจะมีการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้าแต่ละชนิด  โดยพิจารณาจากปริมาณการขายและระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับสินค้าหลังจากสั่งซื้อ

-                การบริหารสินค้าคงคลังด้วยแนวคิด ABC Analysis โดยนำข้อมูลการขายสินค้าในปีที่ผ่านมาจัดแบ่งสินค้าเป็นกลุ่ม ด้วยการจัดลำดับสินค้าตามมูลค่าการจำหน่าย และแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม A เป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูง กลุ่ม B เป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการจำหน่ายปานกลาง  และกลุ่ม C เป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการจำหน่ายต่ำ พร้อมทั้งวางแผนการควบคุมและจัดซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม  สำหรับสินค้ากลุ่ม A จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและจัดซื้ออย่างสม่ำเสมอ  เนื่องจากเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า มีการซื้อบ่อย สินค้ากลุ่ม B ใช้การควบคุมสินค้าคงคลังในระดับปานกลางหรือมีการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม  ส่วนสินค้ากลุ่ม C ใช้ควบคุมสินค้าคงคลังเป็นครั้งคราวและจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในระยะเวลานาน เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการซื้อต่ำ

-                ทำการบันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง  ตั้งแต่เมื่อมีการสั่งซื้อ  ได้รับสินค้า  การขาย  และเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างโกดังกับหน้าร้าน  เพื่อให้ทราบจำนวนสินค้าคงคลังที่แน่นอนทุกขณะ

-                ใช้วิธีการบันทึกบัญชีและการขายสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน (First in – First out , FIFO)  เพื่อให้สอดคล้องกับการจำหน่ายสินค้าไม่ให้เกิดปัญหาการเสื่อมคุณภาพ  หมดอายุ  และล้าสมัย

-                นำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ในการควบคุมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน เพื่อให้แนวคิดและกลยุทธ์ต่าง ๆ ข้างต้นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การจัดการบุคลากร

-                เพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ

-                กำหนดหน้าที่ของพนักงานแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน

-                ใช้การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น (Motivation and Incentive) เพื่อให้พนักงานขายมีความตั้งใจในการขายและบริการลูกค้า

 • การจำหน่ายสินค้า

-        การเชิญชวนให้ลูกค้าเลือกชมสินค้าภายในร้านได้ตามความชอบใจ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าของร้านมีความหลากหลาย เพื่อประโยชน์ของร้านในการที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้นึกถึงร้านแสงเจริญก่อนร้านอื่น

-                ให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ

-                มีบริการรับสั่งสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการภายในร้าน

-                การตั้งราคาสินค้า ใช้การตั้งราคาที่ใกล้เคียงกับราคาสุทธิ สามารถลดราคาให้ลูกค้าอีกเพียงเล็กน้อย ไม่ตั้งราคาบอกผ่านที่สูง ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าตระหนักว่าร้านแสงเจริญจำหน่ายสินค้าราคาถูก

4.                                            กลยุทธ์ด้านการเงิน

 • เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อสินค้าด้วยเงินสดและเงินเชื่อ  เพื่อจัดซื้อสินค้าให้ได้ในราคาต่ำ
 • จำหน่ายสินค้าด้วยเงินสด  เพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ และป้องกันปัญหาการเรียกเก็บหนี้
 • จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอสำหรับการจัดซื้อสินค้าครั้งละจำนวนมากเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำ

ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

 1. ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้า
 2. การจัดซื้อสินค้าในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าค้างสต็อก
 3. การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเสียหายของสินค้าและลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า พร้อมทั้งลดจำนวนสินค้าค้างสต็อก

Leave a Reply